PLA OBERTURA EN EL MARC DE PANDEMIA COVID-19

1- Requisits per a l’assistència.

Per assistir a el centre educatiu, nens i personal docent i no docent ha de complir els requisits següents:

– Absència de simptomatologia compatible amb Covidien-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, diarrea …)

– No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies

anteriors.

– Calendari vacunal al dia.

– Prendre la temperatura a l’infant abans de sortir de casa i el personal de centre.

– Les famílies han de presentar el primer dia de tornada a centre la declaració responsable que us

adjuntem.

 

2- neteja i desinfecció.

– Abans d’iniciar les classes, es realitzarà una desinfecció i una neteja a fons amb els productes indicats per

Ministeri de Sanitat.

– Diàriament es netejarà i desinfectar diferents espais de centre, terres, penjadors, interruptors, passamans,

canviadors, zones comunes.

– Ventilació. Totes les aules seran adequadament ventilades abans de les entrades i sortides.

Mantindrem les finestres obertes tot el dia.

 

3- Neteja de Mans.

Els nens han de rentar-se les mans abans.

– Abans d’arribar al centre. – Quan entrin a l’aula. – Durant el dia els anirem rentant les mans amb freqüència.

4- Material Sanitari Protecció.

– Màscares. L’ús serà obligatori per als pares

– Gel hidroalcohòlic. A cada aula hi haurà dispensadors de gels hidroalcohòlics, en entrar al centre totes les persones es rentaran les mans amb els gels

. 5- Entrades i Sortides.

– Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada en intervals de 15-20 minuts.

– Al centre només podran entrar 3 persones per recollir els nens i no podran entrar a l’aula. – No està permès els cotxets dins del centre, en casos puntuals es podrà deixar el cotxet doblegat al centre.

– S’obrirà la porta del pati per a les entrades i sortides dels nens que tenen les aules al pati

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Amb molta il·lusió de veure de nou a tots els nens.

Una abraçada. Cèlia.